Stadgar

Tillbaka

STADGAR EDENRYDS BÅTKLUBB

Stiftad den 1/1 1977
Har till ändamål att tillvarata båtägarnas, nöjesseglarnas och fritidsfiskarnas intresse.

Medlemskap
§1
Medlem blir invald av styrelsen. Ansökan om inträde lämnas till hamnkapten. I samband med ansökan lämnas stadgar och ordningsföreskrifter till sökande. Uppgjorda ordningsföreskrifter skall följas. Klubben ansvarar inte för skador på båtar, motorer eller annan privat egendom.
§2
Medlemskap i Edenryds Båtklubb räknas på verksamhetsår som löper från 1/10 -30/9. Räkenskaps år omfattar verksamhetsåret.
Medlem, som icke i den ordning som klubbens stadgar föreskriver, erlagt beslutad årsavgift eller eljest brutit mot dessa stadgar, kan av styrelsen uteslutas.
Fråga om uteslutning av medlem får inte komma till avgörande förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avge yttrande i ärendet.
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan upphör alla förpliktelser mellan Edenryds Båtklubb och den förutvarande medlemmen. Erlagda avgifter återbetalas inte.

MEDLEMSAVGIFTER
§3
Medlemsavgift för kommande år fastställs på vårmötet innevarande år och skall tillsammans med eventuella övriga avgifter betalas senast den dag som anges på inbetalningskort.
Avgift som inte erlagts i rätt tid, eller där uppskov inte medgivits berättigar inte medlemskap eller båtplats. Medlemskap eller båtplats får inte överlåtas.

ARBETSPLIKT
§4
Medlem är skyldig att utföra arbetsplikt enligt fattade beslut på medlemsmöte.
Den som inte fullgör arbetsplikten har att erlägga extra avgift i enlighet med medlemsmötets beslut.

STYRELSEN

§5
Edenryds Båtklubbs angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, hamnkapten och 3 övriga ledamöter jämte 3 suppleanter.
Ordförande, kassör, hamnkapten, ledamöter och suppleanter utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Avgår styrelsemedlem före mandattids utgång, inträder den suppleant som erhållit flest röster.
Styrelsen utser inom sig de övriga funktionärerna. Vice Ordförande kan kalla till styrelsemöte vid Ordförande förfall.
§6
Styrelsen sammanträder på kallelse av Ordförande och är beslutsmässiga då minst 5 av ledamöterna är närvarande.
§7
Styrelsen skall verka för Edenryds Båtklubb och tillvarataga dess medlemmars intressen.
§8
Styrelsen verkställer fattade beslut, fastställer ordningsföreskrifter för klubbens område och utfärdar instruktioner för hamnkapten.

MÖTEN
§9
Med Edenryds Båtklubb hålles ordinarie årsmöte före november månads utgång, samt ordinarie möten när så behövs, dock minst ett om året.
Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen och kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet. Kallelse skall utgå till samtliga medlemmar
Familjemedlem får närvara vid möten.
§10
En röst per båtplats. Beslut fattas med öppen röstning. Vid lika röstetal skall det föreslag gälla som biträdes av ordföranden. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
§11
Mötet är beslutmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.
§12
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.
1. Mötets öppnande och utlysande i laga ordning.
2. Godkännande av dagordning
3. Val av Ordförande, Sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
4. Nya frågor anmäles.
5. Styrelsens Verksamhetsberättelse.
6. Kassarapport
7. Revisorernas årsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet
9. Beslut om medlem och hamnavgift. Styrelsen arvode
10. Val utförs enligt valberedningens förslag.
11 Avslutning

§13

Valberedning skall upprätta förslag på personer till klubbens val.

§14

För årlig granskning av klubbens räkenskaper, skall finnas två revisorer och en suppleant.

§15

Ändring av dessa stadgar fordrar beslut av två möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Det krävs minst 2/3 av de avlagda rösterna för att en ändring skall komma till stånd.
§16
Vid klubbens upplösning tillfaller all egendom m.m. Bromölla, kommun för att användas för främjande av båtfolkets intressen.

Hamnen skall kvarstå som båthamnför fritidsbåtar. Samtliga medlemmar måste godkänna klubbens upplösning.