Välkommen som medlem i Edenryds Båtklubb

Tillbaka

Med den här skriften vill vi ge dig information om saker som är bra att veta som ny medlem.

1. Året med klubben ser ut ungefär så här:
Sjösättning anordnas av klubben någon gång i slutet av april-början på maj.
Under våren hålls klubbmöte där vi sprider information om kommande
händelser.
Klubben anordnar aktiviteter under båtsäsongen så som eskadrar och segeltävlingar.
Klubbmöte nr 2 hålls i september-oktober.
Upptag av båtar sker i månadsskiftet september-oktober.
Nästa viktiga datum är den 30 september då medlemsavgifterna skall vara betalda. Klubbens räkenskapsår börjar i oktober. I november håller vi årsmöte där dom olika funktionerna i klubben väljs.

2. I klubben har vi ordningsregler och stadgar att förhålla oss till och hjälps vi åt att följa dessa så brukar det fungera.

3. En viktig punkt att beakta är våra miljöregler där vi som klubb har tagit beslut om att använda hård bottenfärg avsedd för Östersjön (mer finns att läsa i våra regler).

EDENRYDS BÅTKLUBB

4. Arbetsplikt: Som medlem i klubben skall du fullgöra din arbetsplikt på 5 timmar innan den 1 oktober. Har du inte gjort detta så debiteras du en avgift för uteblivet arbete. Det är ditt ansvar att meddela hamnkaptenen om dina utförda timmar.

5. Eftersom Edenryds Båtklubb är med i Blekinge Båtförbund och Svenska Båtunionen så är vi som klubb automatiskt med i Försäkringsbolaget Svenska Sjö men tänk på att ha egna båten försäkrad för din och andras säkerhet.

6. Landström och el till din båt får du använda när du är i hamnen, alltså inte låta sladden sitta i och sedan köra hem.

7. Gå gärna in och besöka oss på vår hemsida där kan finnas viktig information. http://edenrydsbatklubb.se/

8. Till sist, är det något du undrar så fråga gärna.

Styrelsen!

EDENRYDS BÅTKLUBB

EBK Regler uppdaterad 2014-12-29

Dessa regler ersätter tidigare regler, ordningsregler, ordningsföreskrifter utgivna av EBK.

∙ Medlemsavgiften ska betalas senast den dag som anges på fakturan. Avgift som ej erlagts i rätt tid, eller då uppskov av betalning ej medgivits, medför att båtplatsen kan erbjudas annan person.

∙ Båtplats är personlig och kan inte uthyras eller överlåtas av medlem. Hamnkapten ansvarar för fördelning av båtplatserna och har befogenhet att omfördela platserna när detta bedöms nödvändigt.

∙ Förtöjning av båtar skall ske på sådant sätt att båten ligger kvar på egen plats och inte skadar andra båtar. Båtägaren ansvarar helt för de skador som kan uppstå på egen eller andras båtar.

∙ Hamnkapten eller styrelsemedlem har befogenhet att förtöja om en båt om detta bedöms nödvändigt. Medlemmarna skall ha sina båtar försäkrade.

∙ Vinteruppläggning får ske på plats som anvisas av hamnkaptenen alt. styrelsemedlem, dock längst till den 15 maj. Om av någon anledning man önskar ha båten kvar på land skall detta godkännas av hamnkapten. En eventuellt erforderlig flytt av båten bekostas av medlem.

∙ Eldning får inte förekomma inom hamnområdet utan tillstånd. Grillar får endast användas till grillning.

∙ Endast godkända elkablar och kontakter i gott skick som är märkta av typ
H07RN‐F (äldre beteckning är RDOE och REVE) eller H07BQ‐F, som är ännu bättre, och kontakter av industriutförande (CEE‐don) får användas mellan plintar och båtar när man inte har kontinuerlig uppsikt över elkabeln.

∙ Biltvätt får inte förekomma inom hamnområdet.

∙ Camping är förbjuden inom hamnområdet. Medlemmar kan tillåtas övernatta 1–2 nätter i tält eller husvagn.

∙ Bilparkering längs inre kajkanter och pirar är förbjuden. ∙ Långtidsparkering skall ske på hamnplanen.

EDENRYDS BÅTKLUBB

∙ Korttidsparkering för i och urlastning och med uppsikt över fordonet är tillåtet under förutsättning att övrig trafik inte hindras.

∙ Hastigheten inom hamnområdet och på tillfartsvägen upp mot Östersjövägen är högst 20 km/tim.

∙ Jollar tillåts inom hamnen för dem som är medlemmar. Jollarna läggs upp på anvisade platser.

∙ Fiske från kajer, pirar och stränder inom hamnområdet är förbjudet.

∙ Dock är det tillåtet för medlemmar med familj att meta från aktern i den egna båten.

∙ Fiske från flytbryggan är tillåtet.

∙ Fiskeredskap och övrigt material får ej ligga på bryggorna. Det skall förvaras i båten eller tas med hem. Fiskeredskap och fisk får inte rensas inom hamnområdet.

∙ Längre bortavaro kan markeras med grön skylt enligt anvisning av hamnkapten.

∙ Renhållning åligger varje medlem. Inget avfall får kastas fritt inom hamnområdet. Använd sopkärlen. Spilloljor, glykol, färgrester och batterier tas om hand av respektive medlem till lämplig destruktionsanläggning.

∙ Vaggor och pallvirke skall senast inom 14 dagar, helst omgående, efter sjösättning plockas undan till av Hamnkapten anvisad plats. Namnskyltar skall finnas på samtliga delar.

∙ Direkt efter upptagning skall tampar kättingar o.d. avlägsnas från Y‐bommar och bryggor.

∙ Y‐bommar tas upp över vintern för att undvika is-skador.
∙ Båtar för ej vara förtöjda vid y‐bommar efter den 1 november. ∙ Vid frågor kontakta hamnkapten eller någon i styrelsen.

[Reglerna uppdaterades och beslutade vid styrelsemötet den 29/12 2014]